แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM
 • 21 6월 2017
 • 1218
 • 0
  สะเต็มศึกษา  (STEM Education)        คำว่า “สะเต็ม” หรือ &...
Read More
แผนการเรียนรู้รายบุคคล
 • 19 4월 2017
 • 6629
 • 0
  ตัวอย่าง .. แผนการเรียนรู้รายบุคคล  (Individual Learning Program)   แผนการเ...
Read More
แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล
 • 17 2월 2017
 • 4750
 • 2
  แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ประจำปีงบประมาณ  2560        แผนปฏิ...
Read More
แผนการสอน ม-ปลาย
 • 3 1월 2017
 • 16172
 • 5
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย      แผนการจัดการเ...
Read More
แผนการสอน ม-ต้น
 • 3 1월 2017
 • 18387
 • 4
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น       แผนการจัดการเ...
Read More
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม
 • 27 12월 2016
 • 2833
 • 0
            การดำเนินธุรกิจการค้าเป็นอาชีพที่มีความนิยมอีกอาชีพหนึ่งในยุคปัจจุบัน...
Read More
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
 • 27 12월 2016
 • 5964
 • 0
            กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง คือกลุ่มอาชีพที่เน้นเฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง โ...
Read More
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
 • 27 12월 2016
 • 2825
 • 0
            ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ด้วย...
Read More
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
 • 27 12월 2016
 • 2411
 • 0
        ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลก...
Read More
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
 • 27 12월 2016
 • 2466
 • 0
            เกษตรกรรม เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบ...
Read More
แบบเรียนรายวิชาเลือก
 • 26 12월 2016
 • 15721
 • 2
เอกสารประกอบรายวิชาเลือก รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต , การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน , การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ &nbs...
Read More
แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 • 26 12월 2016
 • 5751
 • 0
  แผนจุลภาค (Micro Planning) กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ           แผนจุลภาค กศน.ตำบล...
Read More
เทียบระดับการศึกษา
 • 26 12월 2016
 • 2375
 • 0
        ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การดำเนินงานการเทียบระดับกา...
Read More
คำอธิบายรายวิชา
 • 26 12월 2016
 • 5316
 • 2
  คำอธิบายรายวิชา        กศน. สำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ได้พัฒนาและรวบรวบระบบ...
Read More
แผนการสอนบูรณาการ
 • 26 12월 2016
 • 3625
 • 0
   แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   แผนการสอน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (รายวิชา ทักษะกา...
Read More
แผนการสอนวิชาเลือก
 • 26 12월 2016
 • 8627
 • 0
แผนการสอนรายวิชาเลือก ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย     &nbsp...
Read More
แผนการสอน ประถม
 • 23 12월 2016
 • 12954
 • 0
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ ประถมศึกษา       แผนการจัดการเรียนกา...
Read More