แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM
 • 21 มิถุนายน 2017
 • 1682
 • 0
  สะเต็มศึกษา  (STEM Education)        คำว่า “สะเต็ม” หรือ &...
อ่านต่อ
แผนการเรียนรู้รายบุคคล
 • 19 เมษายน 2017
 • 7046
 • 0
  ตัวอย่าง .. แผนการเรียนรู้รายบุคคล  (Individual Learning Program)   แผนการเ...
อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล
 • 17 กุมภาพันธ์ 2017
 • 5184
 • 2
  แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ประจำปีงบประมาณ  2560        แผนปฏิ...
อ่านต่อ
แผนการสอน ม-ปลาย
 • 3 มกราคม 2017
 • 17822
 • 6
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย      แผนการจัดการเ...
อ่านต่อ
แผนการสอน ม-ต้น
 • 3 มกราคม 2017
 • 20764
 • 5
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น       แผนการจัดการเ...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 3108
 • 0
            การดำเนินธุรกิจการค้าเป็นอาชีพที่มีความนิยมอีกอาชีพหนึ่งในยุคปัจจุบัน...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 6245
 • 0
            กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง คือกลุ่มอาชีพที่เน้นเฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง โ...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 2860
 • 0
            ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ด้วย...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 2463
 • 0
        ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลก...
อ่านต่อ
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
 • 27 ธันวาคม 2016
 • 2513
 • 0
            เกษตรกรรม เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบ...
อ่านต่อ
แบบเรียนรายวิชาเลือก
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 16357
 • 2
เอกสารประกอบรายวิชาเลือก รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต , การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน , การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ &nbs...
อ่านต่อ
แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 6102
 • 0
  แผนจุลภาค (Micro Planning) กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ           แผนจุลภาค กศน.ตำบล...
อ่านต่อ
เทียบระดับการศึกษา
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 2487
 • 0
        ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การดำเนินงานการเทียบระดับกา...
อ่านต่อ
คำอธิบายรายวิชา
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 5897
 • 2
  คำอธิบายรายวิชา        กศน. สำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ได้พัฒนาและรวบรวบระบบ...
อ่านต่อ
แผนการสอนบูรณาการ
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 4073
 • 0
   แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   แผนการสอน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (รายวิชา ทักษะกา...
อ่านต่อ
แผนการสอนวิชาเลือก
 • 26 ธันวาคม 2016
 • 9480
 • 0
แผนการสอนรายวิชาเลือก ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย     &nbsp...
อ่านต่อ
แผนการสอน ประถม
 • 23 ธันวาคม 2016
 • 15124
 • 0
แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ระดับ ประถมศึกษา       แผนการจัดการเรียนกา...
อ่านต่อ