แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล

 

แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ

ประจำปีงบประมาณ  2560

 

     แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยยึดแนวทางตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560  ตลอดจนบริบท ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันระดมความคิดเห็น โดยนำสภาพปัญหาและผลการดำเนินงานมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560 จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพตามเป้าหมาย ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

1. แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด หนังสือเรียน

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email
 

 ผู้จัดทำ : อาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)

 

มูฮำมัดอิรวาน ดือราแม at 1 มิถุนายน 2017 14:24
เป็นเว็ปที่รวบรวมกิจกรรม ของ กศน. ขอชมเชยอาจารย์อาคมครับ ขอบคุณครับ
denchai wangwan at 18 เมษายน 2017 23:43
เป็นเวปที่มีสาระ และได้ความรู้มากครับ