แผนการสอน ประถม

แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ

ระดับ ประถมศึกษา 

     แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงาน กศน. ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) โดยบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสานสนเทศ เข้ากับสื่อช่วยสอน แบบเรียน กศน.2551 และสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ

1.  ทร11001 ทักษะการเรียนรู้  ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
2.  พท11001 ภาษาไทย ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
3.  พต11001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
4.  พค11001 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
5.  พว11001 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
6.  อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
7.  อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
8.  อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
9.  ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
10.  ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
11.  ทช11003 ศิลปศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
12.  สค11001 สังคมศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
13.  สค11002 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
14.  สค11003 การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
15.  พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น (วิชาเลือก) ดาวน์โหลด หนังสือเรียน

  
Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 

 ผู้จัดทำ : อาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)