เทียบระดับการศึกษา

        ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

        กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยใช้กลไกของการเทียบระดับการศึกษาในการยกระดับการศึกษาของประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาสการเรียนรู้จากผู้รู้ หรือแหล่งความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน การประกอบอาชีพ มาใช้ในการเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้รับ วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นการดำเนินงานที่ให้คุณค่าและความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่มีการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง
        การดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน) ได้กำหนดหลักการ จุดหมาย มีการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการขึ้นใหม่ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำคู่มือดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน)  นี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกรอบความคิด มาตรฐานการศึกษา รูปแบบการจัด การประเมินแบบ KSM Model กระบวนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ตลอดจนการออกหลักฐานการศึกษา  ท่านสามารถตรวจสอบผลสอบเทียบระดับได้ที่เว็บไซต์ "ระบบการจัดสอบ้ทียบระดับการศึกษา"  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลสอบเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด กศน.

ที่ คู่มือ/หนังสือเรียน เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ดาวน์โหลด สื่อสอนเสริม
1.

   ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงาน ม.6 ใน 8 เดือน

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
2.    วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
3.    วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
4.    วิชา การบริหารธุรกิจ SMEs ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
5.    วิชาระบอบประชาธิปไตย ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
6.    วิชาการบริหารจัดการชุมชน ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
7.    วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
8.    วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
9.    วิชาการวิจัยชุมชน ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10.    วิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
11.    ตัวอย่าง การจัดทำแฟ้มเทียบระดับประสบการณ์ (ประถมศึกษา) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
12.    คู่มือครูที่ปรึกษา  (เทียบระดับขั้นสูงสุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
13.    แนวทางการจัดทำแฟ้ม (เทียบระดับขั้นสูงสุด) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
14.    ตัวอย่าง การจัดทำแฟ้มเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
15.    ตัวอย่าง  แผนพัฒนาอาชีพตามหลักการบริหารธุรกิจ SMEs 1 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ นวดแผนไทย
16.    ตัวอย่าง  แผนพัฒนาอาชีพตามหลักการบริหารธุรกิจ SMEs 2 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ จัดดอกไม้สด
17.    แนวข้อสอบ รายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email 

 
ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  : อาคม  จันตะนี  (ครู กศน.ตำบล)