แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ

 

แผนจุลภาค (Micro Planning) กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ

 

        แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยยึดแนวทางตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนบริบท ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ  ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนจุลภาค กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ  ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 

ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์ : อาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)