แผนการสอน ม-ต้น

แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 

     แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงาน กศน. ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) โดยบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสานสนเทศ เข้ากับสื่อช่วยสอน แบบเรียน กศน.2551 และสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ  

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
2. พท21001 ภาษาไทย ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
4. พค21001 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
5. พว21001 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
8. อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
11. ทช21003 ศิลปศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
12. สค21001 สังคมศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
13. สค21002 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
14. สค21003 การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน ดาวน์โหลด หนังสือเรียน

 

   Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

 

 ผู้จัดทำ : อาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)

 

อาคม จันตะนี at 4 ธันวาคม 2017 23:22
แจ้งสมาชิกและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ครูนอกระบบดอทคอม ทุกท่านครับ สาเหตุที่ลิงค์ในเว็บไซต์ไม่สามารถดาวน์โหลดแผนการสอนในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้นั้นเนื่องมาจากผมได้ถอดลิงค์ออกทั้งหมด เพราะต้องการจะปรับแผนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ตามที่วางแผนไว้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบูรณาการแนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาก แต่เนื่องจากมีเวลาในการจัดทำน้อย จึงไม่สามารถปรับปรุงเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวได้ทันตามกรอบระยะเวลา แผนการจัดการเรียนรู้บางรายวิชาจึงเป็นแผนที่กรมจัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแผนฯ ของตำบลเท่านั้น ครูผู้สอนสามารถนำแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง แก้ไข รวมถึงประยุกต์ตามบริบทพื้นที่ของตนเอง การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในเว็บไซต์เป็นเพียงตัวอย่างและแนวทางเท่านั้นครับ อาคม จันตะนี (ครู กศน.ตำบล/เว็บมาสเตอร์)
นางสาวปริษา คงเจริญ at 18 พฤศจิกายน 2017 02:46
ตอนนี้ไฟล์ error เปิดไม่ได้ ทำยังไงดีค่ะ....ขอบคุณมากค่ะ
Pissy Pissamai at 15 พฤศจิกายน 2017 15:36
เปิดไฟล์ไหนก็ Error (429)
Supaluck Impat at 2 กันยายน 2017 21:40
ไฟล์เสียค่ะ
ศรัญญา จันทร์เพ็ง at 4 กุมภาพันธ์ 2017 21:34
พว21001 แผนการสอน น่าจะมีแบบword แต่มีแค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่มีค่ะ ขอบคุณนะค่ะ