แผนการสอน ม-ปลาย

แผนการสอนและหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

     แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงาน กศน. ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) โดยบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสานสนเทศ เข้ากับสื่อช่วยสอน แบบเรียน กศน.2551 และสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
2. พท31001 ภาษาไทย ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
3. พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
4. พค31001 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
5. พว31001 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
8. อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
11. ทช31003 ศิลปศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
12. สค31001 สังคมศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
13. สค31002 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลด หนังสือเรียน
14. สค31003 การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน ดาวน์โหลด หนังสือเรียน


Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email
 

 ผู้จัดทำ : อาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)

 

elsa at 22 กรกฎาคม 2017 21:59
โหลดไม่ได้...ทำเว็ปมาเพื่อ??????????????ถามใจเธอดู!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!