นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. กล่าวในการมอบนโยบายแก่ทีมผลิตและโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ว่า ปัจจุบันโลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่อทางไกลเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการสื่อสารของทุกคนในสังคม ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อโลกที่จะมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง ในปี 2560 นี้ สำนักงาน กศน.เห็นว่ากระบวนการผลิตรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการผลิต และเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการใช้กระบวนการของสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมไปสู่กลุ่มผู้รับชม 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มนักศึกษา กศน. และ ประชาชนทั่วไป  จะต้องเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบยิ่งขึ้น พร้อมกับให้มีการปรับรูปแบบ วิธีการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ดำเนินการปรับผังรายการใหม่ ที่กำลังจะออกอากาศทาง ETV ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้เน้นเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ รวมทั้งผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่องให้มากขึ้น อันจะเป็นการเติมเต็มการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ และพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันรายการที่เกี่ยวกับการศึกษา ทั้งการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนเช่นเดิม  แต่จะมีการนำช่องทางของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาช่วยขยายการเรียนรู้ให้มากขึ้น ทั้งสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค สมาร์ทโฟนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู กศน.ผ่านคลิปวิดีโอสั้น 5-10 นาที ที่จะมีการอัพโหลดลง youtube เป็นต้น
          เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผังรายการในปี 2560 ของทางสถานี ETV ที่พิเศษมากกว่าปีที่ผ่านมา คือการเพิ่มเติมในส่วนของรายการข่าว และสถานการณ์ประจำวัน เข้าไปทั้ง 3 ช่วงเวลาในแต่ละวัน  อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการออกอากาศ เพื่อให้เกิดสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับความสนใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นอกจากจะเน้นการถ่ายทอดการเรียนการสอนของครู กศน.ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน สำหรับวิชาพื้นฐานหลักแล้ว ยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของรายการที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในอาชีพเพื่อที่จะให้ ศท.และสถานี ETV เป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างในการให้ความรู้ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการฝึกฝน พัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
แหล่งที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน. 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email